Pracownia Projektowa

Budownictwa Hydrotechnicznego


Pogłębienie kanału Portowego w Gdyni - etap II
Autocad Civil 3D

Projektowanie nowych budowli hydrotechnicznych

Projekty modernizacji, przebudów, remontów, adaptacji obiektów hydrotechnicznych

Inwentaryzacje konstrukcji hydrotechnicznych

Doradztwo techniczne

Nasz zakres działalności obejmuje różnego typu budowe hydrotechniczne

 • statkowe stanowiska przeładunkowe i postojowe,
 • falochrony różnej konstrukcji,
 • nabrzeża, pirsy i pomosty różnej konstrukcji z pełnym wyposażeniem,
 • bulwary i mola pasażerskie łącznie z infrastrukturą zaplecza,
 • place składowe oraz zasobnie otwarte i zakryte,
 • roboty czerpalne i refulacyjne z obudową pól refulacyjnych,
 • przejścia kabli i rurociągów pod dnem akwatoriów i cieków wodnych,
 • sztuczne zasilanie brzegów morskich,
 • morskie składowiska osadów portowych i odpadów przemysłowych,
 • umocnienia dna przy nabrzeżach w portach i brzegów morskich,
 • grodze i odwodnienia wykopów.

Aby przekonać się o naszych kompetencjach w projektowaniu powyższych budowli zapraszamy na stronę doświadczenie gdzie zamieściliśmy opis ważniejszych inwestycji wykonanych przez nasz zespół.

W trakcie całego procesu projektowania budowli hydrotechnicznych jesteśmy w stanie podjąć wykonanie:

 • wstępnych koncepcji,
 • koncepcji projektowych (wielowariantowych),
 • projektów technologicznych,
 • projektów budowalnych (podstawowych),
 • projektów wykonawczych,
 • specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • kosztorysów inwestorskich,
 • przedmiarów (zestawień robocizny, materiałów i sprzętu

Naszym klientom oferujemy również możliwość przeprowadzenia procesu uzgodnienia dokumentacji w instytucjach oraz organach władzy państwowej oraz samorządowej do tego wyznaczonych w Prawie Budowlanym.

Sprawujemy również pieczę nad wykonaniem obiektów przez nas zaprojektowanych w ramach pełnienia Nadzoru Autorskiego.

Skontaktuj się z nami, służymy profesjonalną wiedzą, dużym doświadczeniem oraz pełnym zaangażowaniem potwierdzonym przez Inwestorów
Copyright © 2010 Aquaprojekt wszystkie prawa zastrzeżone