+48 58 761 88 15, +48 58 761 88 16

project's thumbnail

Twierdza Wisłoujście

Remont konserwatorski Twierdzy Wisłoujście prowadzony w zakresie wzmocnień konstrukcji fundamentów, murów zewnętrznych z cokołami kamiennymi i murów wewnętrznych wraz ze sklepieniami. Remont obejmuje wszystkie bastiony Twierdzy Wisłoujście (Artyleryjski, Ostroróg, Południowo-Wschodni oraz Furta Wodna), dwa mury kurtynowe, dwa mury fosbrei oraz poternę z przyległymi pomieszczeniami.


project's thumbnail

Gdyński Terminal Kontenerowy GCT

Modernizacja nabrzeża Bułgarskiego w Gdyni polegająca na zmianie konstrukcji oraz funkcji ze stoczniowego nabrzeża wyposażeniowego na nabrzeże przeładunkowe „Gdyńskiego Terminalu Kontenerowego” o długości ~365 m.

Zakres projektowanej przebudowy obejmował konstrukcję nabrzeża Bułgarskiego łącznie z doposażeniem nabrzeża w torowisko suwnicy o rozstawie torów 20.0 m. W ramach robót modernizacyjnych wykonano:

 • ciągłą, żelbetową ścianę odwodną, pomiędzy istniejącymi blokami pachołów cumowniczych;
 • dwa rzędy żelbetowych pali typu Fundex, ?457 mm, długości 17.0 m w nachyleniu 5:1 i rozstawie co 2.17 m wraz z wieńczącą ciągłą, żelbetową belką fundamentową odlądowego toru suwnicy kontenerowej,
 • nawierzchnię w pasie ścieżki cumowniczej z kostki betonowej, a na międzytorzu z płyt betonowych grubości 40 cm, łącznie z systemem odwodnieniowym;
 • linię odbojową z urządzeń typu Trellex MV;
 • roboty czerpalne do rzędnej –10.5 m wraz z umocnieniem dna workami geotekstylnymi wypełnionymi piaskiem w pasie szerokości 16.5 m.

project's thumbnail

Nabrzeże Przemysłowe

Przebudowa nabrzeża Przemysłowego zrealizowana wg projektu PPBH Aquaprojekt obejmowała modernizację nabrzeża dla zapewnienia następujących parametrów eksploatacyjnych: głębokość przy nabrzeżu 10.0 m; obciążenie użytkowe 20 kN/m2. W ramach modernizacji wykorzystano w jak największym zakresie istniejącą drewnianą konstrukcję nabrzeża (rok budowy: 1908 – odcinek 250 m oraz 1926 – odcinek 100 m) o głębokości użytkowej 7.0 m. Po rekonstrukcji nabrzeże ma konstrukcję płytową z przednią, nachyloną, żelbetową ścianką szczelną oraz z istniejącą pierwotnie tylną drewnianą ścianką szczelną wspartą na pierwotnym ruszcie pali drewnianych oraz uzupełnionych, żelbetowych typu CFA.

Modernizacja nabrzeża obejmowała wykonanie następujących elementów konstrukcyjnych i wyposażeniowych:

 • żelbetowa, prefabrykowana, przednia ścianka szczelna (brusy o wym. 34 x 50 cm i dł. 17.50 m) w nachyleniu 7.2:1;
 • żelbetowa płyta nabrzeża (o szerokości 11.60 m i grubości średnio 50 cm) wysunięta wsporczo na wodę – dystansująca w pełni wychylenie ukośnej, ścianki szczelnej, wsparta na istniejącej, drewnianej konstrukcji nabrzeża (z wykorzystaniem pali, tylnej ścianki szczelnej oraz rusztu belek wieńczących układ palowy) z odwodną ścianą nadbudowy wykonaną w osłonie z żelbetowych, prefabrykowanych płyt licowych;
 • zachowanie wykopu odciążającego pod płyta nabrzeża pomiędzy starą ścianką drewnianą a przednią ścianką żelbetową;
 • pachoły cumownicze o uciągu 700 kN osadzone w blokach pachołowych wzmocnionych żebrami łączącymi z nowymi kozłami z pali typu CFA;
 • ciągła linia odbojowa z opon staroużytecznych, a docelowo punktowe urządzenia odbojowe typu Trellex MV;
 • umocnienie dna po pogłębieniu do rzędnej – 10.0 m (głębokość docelowa) z worków geotekstynych o grubości ca 30 cm wypełnionych piaskiem.

project's thumbnail

Stanowisko T w Porcie Północnym

Dostosowanie stanowiska „T” w Basenie 2 Portu Północnego w Gdańsku umożliwiające bezpieczne przyjęcie, cumowanie i obsługę zbiornikowców typu VLCC o nośności 300 000 DWT polegało na modernizacji linii cumowniczo-odbojowej. Przed modernizacją stanowisko „T” wybudowane w roku 1996 przystosowane było do obsługi tankowców o nośności do 150 000 DWT.

W ramach modernizacji wykonano dodatkową dalbę odbojową usytuowaną w odległości 35 m od istniejącej skrajnej dalby nr Do1 z głowicą podwyższoną o 3 m w stosunku do pozostałych dalb. Dla zapewnienia właściwego układu cum tankowca o nośności 300 000 DWT i zapewnienia bezpiecznego postoju statków przy występujących wiatrach, wykonano dwa dodatkowe punkty cumownicze o uciągu 2500 kN każde, usytuowane na poprzecznych skrzyniach Falochronu Wewnętrznego.


project's thumbnail

Terminal Promowy Westerplatte

Przebudowa nabrzeża im. Obrońców Westerplatte prowadzona była na łącznej długości (86 m + 109 m + 522 m). Ponadto na długości 190 m modernizacja objęła przystosowaniu linii odbojowej (pierwotnie będącej linią łamaną, wklęsłą) do obsługi promów pasażerskich i Ro-Ro poprzez zawieszeniu urządzeń odbojowych na specjalnych ażurowych, stalowych konstrukcjach dystansujących. Głębokość nabrzeża 9.0 m została zachowana na odcinku 195 zgodnie ze stanem pierwotnym a na odcinku 522 m nabrzeża belkowo komorowego zwiększona do 10 m. Wzdłuż nabrzeża wykonano umocnienie dna z worków geotekstylnych wypełnionych piaskiem, układanych w formie materaca na ciągłej warstwie geowłókniny.

Na odcinku (o dł. 522 m) nabrzeża o pierwotnej konstrukcji belkowo-komorowej modernizacja polegała na zmianie schematu konstrukcyjnego nabrzeża, a na dalszym odcinku o dł. 195 m nabrzeże zostało wzmocnione. Nabrzeże po przebudowie przystosowane do potrzeb Terminalu Promowego Westerplatte posiada głębokość użytkową 10.0 m i 9.0 i jest zdolne przenieść obciążenie nominalne 20 kN/m2. W ramach modernizacji prowadzonej wg projektu PPBH Aquaprojekt wykonano:

 • wykop odciążający do rzędnej –3.5 m za ścianką szczelną;
 • nowe zakotwienie stalowej ścianki szczelnej;
 • zewnętrzny płaszcz żelbetowy od rzędnej –0.8 m pod osłoną prefabrykowanych elementów szalunkowych, stanowi główną ochronę antykorozyjną ścianki w strefie wahań lustra wody;
 • wbito osłonową, tylną ściankę szczelną – brusy PCV długości 3.0 m;
 • zespoloną, ciągłą, żelbetową, górną płytę nawierzchniową, na ułożonych prefabrykowanych płytach żelbetowych, z dolnym zbrojeniem głównym;
 • elementy wyposażenia nabrzeża: pachoły żeliwne, urządzenia odbojowe;

Przy nabrzeżu przewidziano zlokalizowanie pływających pontonów zjazdowych zaczepionych do 4 dalb prowadzących wykonanych ze stalowych pali rurowych o średnicy 800 mm i długości 17.0 m. Dodatkowo w rejonie pontonów na nabrzeżu wykształcona została pochylnia na nabrzeżu o szerokości 27.0 m (rzędna odwodnej krawędzi +1.10 m) oraz dwóch dodatkowych punktów cumowniczych o nośności 900 kN na fundamentach palowych.


project's thumbnail

Nabrzeże WOC II

Przebudowa nabrzeża WOC II w Gdańsku obejmuje modernizację konstrukcji nabrzeża na łącznej długości ca 600 m oraz wykonanie w rogu nabrzeża WOC II oraz nabrzeża Zachodniego stałego pomostu manewrowego (szer. 30.5 m, dł. 33.5+0.90 m o konstrukcji żelbetowej wspartej na prefabrykowanych palach żelbetowych i nabrzeżu) oraz stalowego pomostu ruchomego (szer. 25.0 m, dł. 15.0 m) wraz z dwoma pylonami (o przekroju prostokątnym z żelb. pref. brusów ścianki szczelnej wypełnionych piaskiem z nadbudową żelbetową) podpierającymi pomost ruchomy.

Modernizacja nabrzeża WOC II polegała na wzmocnieniu znajdującej się w złym stanie konstrukcji i dostosowaniu jej do funkcji nabrzeża dla obsługi ładunków ro-ro samochodowców z klapą tylną wraz z wyznaczonymi miejscami dla klapy skośnej. Przebudowa nabrzeża z głębokością –9.0 m obejmowała wbicie w nachyleniu 10:1 żelbetowej ścianki szczelnej, wykonanie nowych wzmacniających pali typu CFA o średnicy 500 mm oraz wykonanie wieńczącej, żelbetowej płyty nabrzeża. Zaprojektowane rozwiązanie konstrukcyjne przewiduje wykorzystanie w maksymalnym stopniu elementów istniejącego starego nabrzeża.

Z uwagi na konieczność wykonania nabrzeża, składającego się z trzech prostych odcinków wpisanych w istniejące nabrzeże o łukowym kształcie wystąpiła konieczność ścięcia odcinka nabrzeża od strony wschodniej, łączącego się z nabrzeżem im. Kpt. Ziółkowskiego. Na tym odcinku, przy wejściu do basenu, wykonano nabrzeże ze stalową ścianką szczelną cofniętą pod konstrukcję.

Wzdłuż całego przebudowywanego nabrzeżu WOC II zaprojektowana została regulacja układu dna oraz jego umocnienie w pasie 10.5 m, na łącznej powierzchni ca 7000 m2. Umocnienie dna zaprojektowano ze ściśle ułożonych worków (1.2 x 1.5 x 0.3 m) z geotkaniny, wypełnionych piaskiem i połączonych ze sobą tworzących ciągłe umocnienie w formie ciężkiego materaca.


project's thumbnail

Pole refulacyjne nr 3

Pole refulacyjne nr 3 w Porcie Północnym w Gdańsku znajduje się na wewnętrznym akwenie portowym przylegającym do Falochronu Północnego Półwyspowego na odcinku od nasady do Falochronu Wewnętrznego (wersja docelowa), który stanowi obudowę Basenu nr 2 Bazy Przeładunku Paliw Płynnych.

Zasadniczymi celami budowy pola refulacyjnego nr 3 było:

 • zabezpieczenie akwenów Portu Północnego i wód Zatoki Gdańskiej w wypadku awarii polegającej na wycieku paliwa ze znajdujących się na estakadach wzdłuż Falochronu Północnego Półwyspowego, paliwowych rurociągów przesyłowych;
 • stworzenie bezpiecznego ekologicznie miejsca odkładu urobku z robót czerpalnych (tzw. osadów portowych) związanych z utrzymaniem głębokości w basenach i torach wodnych Portu Gdańskiego oraz Portu Północnego;
 • docelowe pozyskanie nowych terenów portowych o powierzchni ca 12 ha wraz z nabrzeżem o długości ~1000 m i głębokości 6.0 do 7.5 m.

Projekt wykonany przez PPBH Aquaprojekt obejmował: projekt pola odkładu z podziałem na zadania i etapy realizacji; technologię wypełniania pola; konstrukcję obudowy pola od strony basenu portowego; uszczelnienie skarpy istniejącego Falochronu Północnego Półwyspowego o konstrukcji narzutowej; konstrukcję przegrody poprzecznej dzielącej pole odkładu na kwatery i konstrukcję stanowiska refulera.

Obudowę I kwatery od strony południowej stanowi nabrzeże osłonowe o konstrukcji płytowej z wykopem odciążającym, z przednią żelbetową ścianką szczelną i rusztem żelbetowych prefabrykowanych pali. Rzędna dna przy nabrzeżu – 6.0 m, dno w pasie szerokości 7.50 m umocnione warstwą worków geotekstylnych wypełnionych piaskiem. Od strony wschodniej kwatera I osłonięta jest przestawną przegrodą o konstrukcji stalowej, składającą się z ośmiu tarcz pływających (rzędna spodu tarczy: -5.0 m; rzędna góry +1,50 m) mocowanych w zamkach do pionowych pali stalowych o średnicy 914 mm i długości 18.0 m. Tarcze zaprojektowano jako przestawne, które mogą być użyte jako osłona kolejnych kwater pola refulacyjnego.

Dla zapobieżenia przenikania odkładanych na polu refulacyjnym osadów portowych w głąb korpusu Falochronu Półwyspowego i zapewnienia właściwej pracy falochronu, przewidziano w projekcie uszczelnienie odportowej jego skarpy. Uszczelnienie skarpy składa się z warstwy wyrównawczej (kamieniwo morskie) oraz warstwy geowłókniny technicznej. Ponadto w strefie wahania lustra wody ułożono worki geotekstylne wypełnione piaskiem. Tego samego typu uszczelnienie wykonano na zewnętrznej skarpie Falochronu Północnego Brzegowego na odcinkach po 30 m przy nasadzie Falochronu Północnego Półwyspowego i nabrzeżu osłonowym.


project's thumbnail

Stanowisko Ro-Ro przy nabrzeżu Stanów Zjednoczonych

Stanowisko Ro-Ro usytuowane bezpośrednio przy nabrzeżu Stanów Zjednoczonych (nabrzeże o konstrukcji skrzyniowej). Stanowisko obejmuje pochylnię zjazdową w nachyleniu 1:15, szerokości 22,0 m i długości 21,0 m oraz pomost manewrowy szerokości 22,0 m i długości 45,58 m, podzielony na dwie sekcje dylatacyjne. W konstrukcję pochylni wbudowano konstrukcję nabrzeża (o głębokości 8.50 m) prostopadłego do nabrzeża Stanów Zjednoczonych, które może w przyszłości przegrodzić Basen V, skracając go o ponad 300 m. Pochylnia oraz pomost manewrowy zostały zaprojektowane jako konstrukcja pomostowa z ciężką, żelbetową płytą, posadowiona na ruszcie palowym (pref. pale żelbetowe 40 x 40 cm, dł. 19,0 m) oraz oparta i zamocowana na istniejącym nabrzeżu.

Dno bezpośrednio pod pochylnią i pomostem spłycono wykonując nasyp z gruntu piaszczystego do rzędnej -7,0 m w celu zwiększenia nośności rusztu palowego.


Głębokie stanowisko przeładunkowe przy nabrzeżu Wiślanym

Przebudowa nabrzeża Wiślanego w porcie Gdańskim (na odc. dł. ~300 m) dla głębokiego stanowiska przeładunkowego z jednoczesnym zwiększeniem głębokości do 11.20 m. Nabrzeże pierwotne wykonane w latach dwudziestych, o konstrukcji płytowej na ruszcie pali drewnianych z tylną drewnianą ścianką szczelną o głęb. 9.0 m.

Podstawowy zakres robót obejmował wykonanie następujących elementów konstrukcyjnych:

 • stalowa, przednia ścianka szczelna w nachyleniu 3o (brusy G-62 o długości 18 i 16 m wbijane w koronkę);
 • zasyp uzupełniający do poziomu -5.0 m za nową ścianką szczelną;
 • dwa rzędy pali (żelb. pale prefabrykowane 40x40 cm, długości l=19 m): pionowe w rozstawie co 3.0 m oraz ukośne w nachyleniu 5:1 i rozstawie co 2.5 m;
 • pale w nachyleniu 5:1 i rozstawie co 3.0 m (żelb. pale prefabrykowane 35x35 cm, l=17 m) za ścianką drewnianą (za istniejącą konstrukcją nabrzeża);
 • nowa żelbetowa płyta nadbudowy nabrzeża szerokości 12.50 m i grubości ca 50 cm;
 • samodzielny odlądowy fundament poddźwigowy (rozstaw torowiska 14.3 m) na istniejących palach drewnianych ?35 cm, l=14.5 i 18.0 m w rozstawie co 1.4 m;
 • nowa nawierzchnia ciężka w pasie szerokości ~16.0 m, wraz z wtopionymi dwoma torami kolejowymi w międzytorzu dźwigu;
 • roboty czerpalne do rzędnej -11.2 m.

project's thumbnail

Umocnienia dna

Innowacyjny projekt wzorcowy umocnienia dna wykonany przez PPBH Aquaprojekt polega na układaniu miękkich worków geotekstylnych wypełnionych piaskiem średnim lub grubym (np. pochodzącym z pogłębienia akwenów portowych). Worki o masie około 1.8 t i powierzchni około 2.0 m2 każdy układane są na warstwie geowłókniny, pokrywającej przygotowane i wyrównane podłoże. Worki układane na dnie przylegają do siebie ściśle, a dodatkowo powiązane są ze sobą linką przewlekaną przez specjalne otwory w obrzeżach worków tworzą ciągły materac.

Sposób wykonania umocnienia dna opatentowany później (1996 - 2001r.) przez PRP Marinex.